Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 112/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 22 września 2014 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art., art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białejzarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert:

 

PAKIET 1

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ,

3)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii.

 

PAKIET 2

na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

PAKIET 3

na wykonywanie konsultacji w zakresie:

1)      pulmonologii,

2)      dermatologii.

 

PAKIET 4

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarki i położnej

2)      ratownika medycznego /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

3)      ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy

4)      konsultanta laktacyjnego

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.      Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Białka Joanna - Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

2.      Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2014 r., o godz. 12:00.

 

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

 

   z up. Wojciech Muchacki

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

          w Bielsku-Białej

Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc

Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 81/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.07.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert wybrano następujących oferentów :

Zarządzenie nr 81/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 8 lipca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 70/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.06.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert wybrano następujących oferentów :

Zarządzenie Nr 70/2014
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofertNa podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z art.140, art. 141, art. 146 ust. 1,
 art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje:

INFORMACJA

Informuję, iż Komisja przetargowa w sprawie sprzedaży styrylizatora parowego SC -1 szt., postanawia:

licytację unieważnić (nie wpłynęła żadna oferta).

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 36/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.04.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert wybrano następujących oferentów :

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

Kontakt:
sekretariat 33 8102 402