Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Zarządzenie nr 112/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 22 września 2014 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art., art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białejzarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert:

 

PAKIET 1

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ,

3)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii.

 

PAKIET 2

na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

PAKIET 3

na wykonywanie konsultacji w zakresie:

1)      pulmonologii,

2)      dermatologii.

 

PAKIET 4

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarki i położnej

2)      ratownika medycznego /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

3)      ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy

4)      konsultanta laktacyjnego

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.      Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Białka Joanna - Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji

2.      Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2014 r., o godz. 12:00.

 

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

 

   z up. Wojciech Muchacki

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

          w Bielsku-Białej

Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc

Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 81/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.07.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert wybrano następujących oferentów :

Zarządzenie nr 81/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 8 lipca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 70/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.06.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert wybrano następujących oferentów :

Zarządzenie Nr 70/2014
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofertNa podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z art.140, art. 141, art. 146 ust. 1,
 art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje:

       nss