fotografia

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 101 działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

2. Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego

Szpital Wojewódzki został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego w księdze rejestrowej pod numerem: 000000013794.

Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063066.

Funkcję podmiotu tworzącego dla Szpitala pełni Województwo Śląskie. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.