Tytuł Projektu:

„PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ W CELU POPRAWY WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI W STANACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA.”

Fundusze Europejskie

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Przedmiot Projektu

Projekt będzie polegał na przebudowie parteru i I piętra budynku E Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Projekt obejmuje również dobudowę dźwigu windy oraz jednokondygnacyjnego segmentu, aby moc rozszerzyć działalność części ambulatoryjnej oddziału i zapewnić jak najlepsze warunki przyjmowania pacjentów, poprawić system ratownictwa, zwiększyć dostępność i jakość usług. W projekcie będą zastosowane energooszczędne rozwiązania, w tym oświetlenia LED.

Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa etapy:

I etap – 2017 r.

zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży zlokalizowanych na poziomie „0” segmentu E Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej na część ambulatoryjną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
dobudowa jednokondygnacyjnego segmentu od strony zachodniej Szpitala, w którym będą się mieścić gabinety lekarskie i rejestracja. Dobudowany segment będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (zaprojektowano wejścia bezprogowe, odpowiednio szerokie drzwi, korytarze, węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).
dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zostaną podjęte prace z zakresu prac drogowych: budowa chodnika dla pieszych, wydzielenie miejsc postojowych dla karetek.

II etap – 2018 r.

przebudowa dotychczasowych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Projekt zakłada utworzenie dodatkowych stanowisk wzmożonego nadzoru i obserwacyjnych – w części parteru segmentu A i E oraz na części I piętra segmentu E, przebudowę pomieszczenia przyjęć pacjentów oraz zespół sanitariatów oraz pomieszczeń pomocniczych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć na poziomie I piętra.

Po przebudowie powstanie zespół przyjęć chirurgicznych wraz z częścią obserwacyjną oraz zespół przyjęć laryngologicznych i okulistycznych w postaci gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. Zostaną połączone 4 jednoosobowe pokoje pacjentów w jedną obszerną, siedmioosobową salę obserwacyjną wyposażoną w łazienkę. W bezpośrednim sąsiedztwie sali obserwacyjnej planuje się utworzenie stanowiska pielęgniarskiego.

doposażenie SOR w niezbędny sprzęt, a także wyposażenie nowych pomieszczeń. Planowane doposażenie: lada, szafki kartotekowe, krzesła pacjenta, blat z szafkami typu kuchennego, szafki naścienne typu kuchennego, typu laboratoryjnego, stoły robocze ze zlewozmywakiem, umywalką i z szafkami podblatowymi typu laboratoryjnego, łóżka szpitalne z niezbędnym wyposażenie, zestawy oświetleniowo – przywoławcze, myjki – dezynfektory, blat, blat z szafkami, blat z szafkami typu kuchennego, wózki transportowe, lampy zabiegowe sufitowe, zlew jednokomorowy gospodarczy.

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu bielskiego, m. Bielsko – Biała, żywieckiego, cieszyńskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego.

Realizacja tego celu przełoży się na zmniejszenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w obszarze oddziaływania projektu, co przełoży się na utrzymanie dobrego stanu zdrowia przede wszystkim mieszkańców m. Bielsko – Biała, powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, wadowickiego i oświęcimskiego oraz osób przebywających/ przejeżdżających przez wskazany teren, które na skutek zdarzeń losowych lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia będą wymagały pomocy medycznej.

Cel ogólny:

Zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej.

Całkowity koszt realizacji Projektu:

4 207 665,07 zł

Wartość dofinansowania:

3 399 457,28 zł.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne informacje/zgłoszenia prosimy przekazywać na adres email nieprawidlowosci@hospital.com.pl oraz naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Co słychać w projekcie?

15.04.2017

Szpital podpisał umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą Wodpol Sp. z o.o. z Żywca na realizację prac budowlanych w ramach I etapu projektu. Prace budowlane potrwają do końca roku.

14 listopada 2017r

Szpital podpisał umowę z firmą ALBA PPHU z Poznania na dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego w ramach I etapu projektu.

31.12.2017

Zakończono I etap realizacji projektu polegający na rozbudowie i przebudowie budynku garaży zlokalizowanych na poziomie „0” segmentu E Szpitala na część ambulatoryjną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach tego etapu dobudowano jednokondygnacyjny segment od strony zachodniej Szpitala, w którym będą się mieścić gabinety lekarskie i rejestracja, dobudowano zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zainstalowano windę, umożliwiającą komunikację z pomieszczeniami SOR-u na I piętrze budynku E.

Łączny koszt prac budowlanych zamknął się kwotą 1 834 219,71 zł.

fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia

14.02.2018r

Ogłoszono po raz drugi przetarg na dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego w ramach I etapu projektu. Przetarg został powtórzony ponieważ wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu odstąpił od realizacji umowy.


19.02.2018r

Ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych w ramach II etapu projektu.  W ramach tego etapu zostaną przebudowane obecnie użytkowane pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.Przebudowa obejmuje pomieszczenia przyjęć pacjentów oraz zespół sanitariatów i pomieszczeń pomocniczych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. W ramach przebudowy powstanie zespół przyjęć chirurgicznych wraz z częścią obserwacyjną oraz zespół przyjęć laryngologicznych i okulistycznych w postaci gabinetów diagnostyczno- zabiegowych.    Dodatkowo połączone zostaną cztery jednoosobowe pokoje w jedną obszerną salę obserwacyjną wyposażoną w łazienkę. Sala obserwacyjna przeznaczona będzie dla siedmiu pacjentów, a stanowiska wydzielone zostaną za pomocą zasłon zwieszanych  z sufitu. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie sali obserwacyjnej planuje się utworzenie stanowiska pielęgniarskiego.

Na poziomie parteru zostanie utworzony obszar wzmożonego nadzoru, jako elementu rozbudowy SOR-u. Obszar składa się z trzyosobowego pokoju chorych, izolatki i punktu pielęgniarskiego wyposażonego w stanowisko monitoringu.  W ramach zadania przewidziano wydzielenie części istniejącej komunikacji w postaci niewielkiego korytarza prowadzącego do Sali chorych.           


06.04.2018r

Szpital podpisał umowę z firmą Wodpol Sp. z o.o. z Żywca na realizację prac budowlanych w ramach II etapu projektu. Pracę ruszą jeszcze w kwietniu i potrwają do końca roku. Na czas wykonywania prac część internistyczna SOR oraz triaż zostaną przeniesione do nowego obiektu wybudowanego w ramach I etapu projektu. Za powstałe utrudnienia pacjentów przybywających do SOR, serdecznie przepraszamy.


20.04.2018r

Szpital podpisał umowę z firmą Nikodemus ze Swarzędza na dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego w ramach I etapu projektu.