Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”, w ramach Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), X Priorytet Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia – tryb nadzwyczajny.

 

Całkowita wartość projektu:                                                     3 480 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE:                                                     2 958 000,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:                           348 000,00 zł

W ramach projektu wykonana zostaną następujące zadania:

Zadanie nr 1: Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapi oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zakupiony sprzęt w skuteczny sposób pomoże identyfikować oraz bezpiecznie transportować i izolować potencjalnie zakaźnych oraz chorych pacjentów. Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentami z COVID-19 przy zachowaniu bezpieczeństwa innych pacjentów i personelu medycznego konieczny jest zakup dodatkowej aparatury diagnostycznej oraz sprzętu medycznego do prowadzenia leczenia w warunkach intensywnej terapii. Zakup sprzętu obejmuje:

 • aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.,
 • aparat USG mobilny – 2 szt.,
 • łóżko do intensywnej terapii – 3 szt.,
 • respirator wyższej klasy – 8 szt.,
 • tomograf impedancyjny do badań płucnych – 1 szt.,
 • kardiomonitor – 8 szt.,
 • pompy infuzyjne strzykawkowe ze stacją dokującą – 30 szt.,
 • videolaryngoskop – 3 szt.,
 • transportowa komora izolacyjna – 1 szt.,
 • łóżko szpitalne – 50 szt.,
 • zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.,
 • skaner żylny – 1 szt.

Zadanie nr 2: Przebudowa i wyposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

W celu przyspieszenia diagnostyki osób z grupy ryzyka, w ZDL Szpitala, utworzona zostanie Pracownia badań wirusologicznych, w której metodą RT-PCR wykonywanych będzie około 70 testów/dobę na obecność COVID-19. W tym celu przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlano-instalacyjne, dzięki którym wyodrębnione zostanie pomieszczenie pracowni oraz zakupione zostanie wyposażenie laboratoryjne. Zakupiony sprzęt to:

 • komora laminarna z przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa biologicznego – 1 szt.,
 • wirówka do Eppendorfów – 1 szt.,
 • zestaw pipet automatycznych – 1 kpl.
 • zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Zadanie nr 3: Zakup sprzętu i wyposażenia do utrzymania czystości, dezynfekcji i sterylizacji

Utrzymanie reżimu sanitarnego oraz zapewnienie procesów dekontaminacyjnych pozwoli ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, a jednocześnie obniży ryzyko wystąpienia wtórnych zakażeń szpitalnych. Wyposażenie posłuży do sprzątania pomieszczeń szpitalnych, mycia i dezynfekcji wyrobów i sprzętu medycznego oraz sterylizacji narzędzi i instrumentarium używanego w kontaktach z pacjentami zakaźnymi. Zakup obejmuje:

 • samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni – 1 szt.,
 • myjka automatyczna dezynfektor – 1 szt.,
 • sterylizator parowy z wytwornicą pary – 1 szt.

Zaplanowane w ramach projektu zadania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są w całości nakierowany na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Projekt realizowany będzie w okresie: kwiecień 2020 r. – wrzesień 2020 r.