fotografia
fotografia

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

Informujemy, że na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku -Białej będzie pozostawał do dyspozycji Państwa Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizowania praw Pacjentów.
Każdy Pacjent mający wątpliwości lub obawy czy Jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika d/s Praw Pacjenta, którym jest

mgr Magdalena Czul-Emrulahi

która dyżuruje codziennie w godzinach 8:00 – 13:00,
pokój 307, III piętro, budynek administracji

Do obowiązków i zadań Pełnomocnika d/s Praw Pacjenta należy m. in.:

·    informowanie Pacjenta o Jego prawach oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,
·    ochrona praw Pacjenta oraz wskazanie możliwości korzystania z nich,
·    przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski  i skargi wpływające od Pacjentów,
·    podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi,
·    pomoc i współpraca z osobami (opiekunem, rodziną, przedstawicielem prawnym) działającymi w interesie Pacjenta.

Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

lub składać w Kancelarii Szpitala, pokój 302 (w godz. 7:00 – 14:35).

Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod numer 33/ 810 21 01 lub pocztą elektroniczną na adres: memrulahi@hospital.com.pl

Przyjęcia pacjentów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w każdą środę w godzinach 12:00-14:00 przez Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, a w pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 12:00-13:00 przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisk (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§8 ust. 1).
Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Szpitala.

Skargi i wnioski można także składać pisemnie na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
Tel. 32/ 735 05 13
32/ 735 05 45

z dopiskiem Dział Skarg i Wniosków