fotografia

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej z przebiegu hospitalizacji  lub udzielenia pomocy w Izbie Przyjęć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Archiwum (poziom -1).

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w Poradniach Szpitala pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba winni zgłosić się do Centralnej Rejestracji (poziom 0).

Udostępnienie wydruków lub kopii dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia wniosku przez pacjenta.

Udostępnienie odpisów lub wyciągów dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez pacjenta.

Kiedy ze względu na dużą ilość dokumentacji medycznej nie jest możliwe jej wydanie w terminach, o których mowa powyżej, pacjent informowany jest niezwłocznie o terminie udostępnienia dokumentacji.

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem.

W celu uzyskania zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszach, wykonanych:

1)   podczas hospitalizacji należy zgłosić się do Archiwum (poziom -1),
2)   podczas leczenia w Poradni Nefrologicznej, Neurologicznej, Endokrynologicznej należy zgłosić się do Centralnej Rejestracji,
3)   podczas leczenia w pozostałych Poradniach należy zgłosić się do pielęgniarki danej Poradni.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu

Zarządzenie nr 77/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w związku z art. 28 ust 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2022 r. ustala się opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii w wysokości:

1)      za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,47 zł brutto;
2)      za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,44 zł brutto;
3)      za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,49 zł brutto.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 37/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 lutego 2022.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

fotografia